Để tiện cho Quý vị muốn Liên lạc về Diễn đàn, Quý vị có thể viết thư trực tiếp vào hộp điện thư sau đây. Thư có thể viết bằng chữ Việt Unicode có dấu. Xin nhớ ghi rõ các mục Tên, Email, Comment được yêu cầu (required), và nhất là nhớ bấm nút “gừi” (Submit).
Diễn đàn sẽ cố gắng trả lời trong phạm vi khả thi (ASAP),

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s