Nên dùng “None Were” hay “None Was”? ~ Đáp

Độc giả trả lời câu hỏi về “None Were” hay “None Was”.

Ví dụ:

None were missing. (None of the cookies were missing.)
None was missing. (None of the pie was missing.)

Với các từ như một số, tất cả, không, phần trăm, phần, một phần, phần lớn, phần còn lại, và vv, cần nhìn vào danh từ trong cụm từ của bạn (đối tượng của giới từ – preposition OF) để xác định xem có sử dụng một số ít hay số nhiều động từ . Nếu đối tượng của giới từ là số ít, thì dùng một động từ số ít. Nếu đối tượng của giới từ là số nhiều thì dùng động từ số nhiều.

Đối với Cơ quan tổ chức các khóa test SAT thì ‘NONE” là số ít mà thôi. Tuy nhiên, theo Từ điển sử dụng tiếng Anh Merriam Webster: “Clearly NONE has been both singular and plural since Old English and still is. The notion that it is singular only is a myth of unknown origin that appears to have arisen in the 19th century. If in context it seems like a singular to you, use a singular verb; if it seems like a plural, use a plural verb. Both are acceptable beyond serious criticism” (p. 664)