Make My Day

This Quote Has Made My Day

Đôi Chim

Kiếp sau xin chớ làm người
Làm đôi chim sống giữa trời Tự Do.