SàiGòn Thuở Đó Làm Sao Quên (Lê Khắc Bình)
Published on Aug 20, 2013
SàiGòn Thuở Đó Làm Sao Quên Lê Khắc Bình sáng tác & trình bày


Uploaded on Dec 31, 2009
Sài Gòn Thuở Đó Làm Sao Quên?
(Sài Gòn, một lần trở lại)
Music Video Slide Show