Tính Tuổi Đời Theo Tên Mẹ
Mời tính thử.
Ghi chú: Chỉ lấy tên thôi, không lấy họ và chữ đệm.
Hãy viết tên mẹ bạn ra giấy,
Rồi đếm có mấy chữ cái,
Tiếp đó lấy số chữ cái đó
– Nhân với 2
– Cộng tiếp với 5
– Nhân với 50
– Cộng tiếp với 1763
– Trừ đi năm sinh của bạn
Hai số cuối cùng của đáp số là số tuổi của bạn.