Mời thưởng thức nhạc mùa Xuân.
“Anh Cho Em Mùa Xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Hiền phổ thơ Kim Tuấn do Thiên Kim trình bày.