“Read not to contradict and confute, nor to believe and take for granted. . . but to weigh and consider.” – Francis Bacon
“Đọc không phải để phản bác và chối bỏ, cũng không để cả tin và chấp nhận. . . nhưng để cân nhắc và xem xét.” – Francis Bacon