Bấm nút Ctrl và nút + sẽ thấy chữ hay hình lớn hơn

Còn và sẽ cập nhật.

Advertisements