Đảng (ta)… chỉ tay,
Quốc hội… giơ tay,
Mặt trận… vỗ tay,
Chính phủ… ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước… ngửa tay,
Công ty hữu hạn… ngoặc tay,
Công an… còng tay,
Tội phạm… bắt tay,
Báo chí… chùn tay,
Trí thức… phẩy tay,
Đồng đội… cụt tay,
Quan chức… đầy tay,
Dân chúng… trắng tay.
(Người đọc xong bó tay!)

Bùi Minh Quốc