Ðời Dài Lê Thê

– Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
– Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.

Phụ nữ…

Phụ nữ cũng như “phần mềm” (software) của máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định. Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh. Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý; nếu có đủ trình độ quản lý… thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó… hack mất!
Mặt khác, “phần mềm” (software) cũng cần “phần cứng” (hardware) và “phần ướt” (wetware***) mới chay êm.

*** First Known Use: 1975 = “the human brain or a human being considered especially with respect to human logical and computational capabilities”  – http://www.merriam-webster.com/dictionary/wetware

Tác giả: Anon