Video giới thiệu cuốn phim tài liệu lịch sử sẽ được phát hành bằng DVD & phổ biến trên youtube ngày 17 tháng 11 năm 2012.
Hòa tấu Quốc Kỳ VNCH ở khoảng 3:00 phút của video.
Mời xem những diễn biến cuả lá cờ VIỆT NAM CỘNG HÒA
Bạn sẽ cảm động chảy nước mắt khi nghe ban Đại Hòa Tấu Ukraine, một nước thuộc Cộng Sản Liên Xô trước kia, trình tấu bản Quốc Ca VNCH…