Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ:
“Có chồng hay chưa?”
Bà này thở dài.
Tòa nói với thư ký:
“Ghi đi: Chưa chồng.”

Một lát sau quan toà hỏi một nhân chứng nam:
“Đã có vợ chưa?”
Người này cũng thở dài.
Tòa nói:
“Ghi đi: Đã có vợ.”

Tác giả: Khuyết danh